DIAGNOZA I TERAPIA

CENTRALNYCH ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

apd  Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD)
to zespół objawów, które wynikają z deficytów
opracowania informacji akustycznej w ośrodkowej
części układu słuchowego, pomimo prawidłowej
czułości słuchu (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10).
Stanowią częstą przyczynę trudności w nauce,
zwłaszcza w obszarze czytania i pisania, matematyki
oraz nauki języków obcych. Wpływają na zdolność
koncentrowania się na informacjach słuchowych
i ich zapamiętywanie.  

I. DIAGNOZA obejmuje ocenę:

• czasu reakcji na bodźce słuchowe,
• rozumienia mowy w szumie (test wyrazowy i zdaniowy),
• procesów separacji i integracji bodźców słuchowych oraz podzielności uwagi,
• umiejętności różnicowania wysokości i długości dźwięków oraz krótkotrwałą pamięć słuchową,
• rozdzielczości czasowej układu słuchowego.

Uzyskane wyniki dają podstawę do stwierdzenia ryzyka CAPD. 
Ostateczna diagnoza wymaga dalszych badań, wskazanych przez audiologa.

 

II. AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW®

logoJest to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z CAPD oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 r.ż.,  oparty na aktualnych badaniach naukowych. Autorem metody jest dr Andrzej Senderski, otolaryngolog, specjalista audiologii i foniatrii.
Neuroflow  ATS® jest aktywną formą treningu, co oznacza, że wymaga od pacjenta koncentracji, myślenia i zapamiętywania. Stopień zadań jest dostosowany do możliwości ćwiczącego i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy pacjent  prawidłowo odpowiada, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.
Neuroflow  ATS® zawiera moduły ćwiczeń dostosowane do każdego z profili klinicznych CAPD.
Program ćwiczeń jest dopasowany do kilku poziomów rozwojowych -  dla dzieci w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym oraz szkolnym i dla młodzieży.
Trening składa się z trzech etapów, z których każdy trwa ok. 8 tygodni (24 sesje).
Sesje terapeutyczne odbywają  się w domu pacjenta pod nadzorem rodzica lub w gabinecie terapeuty.  Pacjent ćwiczy
3 razy w tygodniu, w tym raz w weekend. Każda sesja dzienna trwa około 15-20 minut. 

Przed rozpoczęciem treningu przeprowadzana  jest diagnoza wstępna, umożliwiająca dobór odpowiednich ćwiczeń.
Po każdym etapie wykonywana jest diagnoza kontrolująca postępy w terapii.

Diagnozy prowadzą providerzy, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy metodą Neuroflow  ATS®.

Neuroflow  ATS®jest skierowany do dzieci i młodzieży  mających  kłopoty z:

• koncentracją i skupianiem się na wykonywanym zadaniu, zwłaszcza gdy wymaga uwagi słuchowej,
• nauką, pisaniem i czytaniem, nauką języków obcych,
• rozumieniem mowy w hałaśliwym/głośnym środowisku,  w pomieszczeniach o dużym pogłosie (np. w klasie), 
  podczas rozmowy telefonicznej,

• rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
• prawidłowym rozwojem mowy.

Wskazany do rehabilitacji wyższych funkcji słuchowych w niedosłuchu przewodzeniowym np. w przebiegu przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego.

Neuroflow  ATS® może być wprowadzony jako metoda wspomagająca w:

• ADHD, ADD,
• zaburzeniach ze spektrum autyzmu, ZA,
• specyficznych zaburzeniach rozwoju językowego SLI,
• specyficznych trudnościach w nauce LD, dysleksji,
• zaburzeniach SI.

Trening Neuroflow® poprawia zdolności w:

• różnicowaniu dźwięków mowy, a dzięki temu w nauce czytania i pisania, w nauce języków obcych,
• utrzymaniu uwagi na głosie nauczyciela, szczególnie w szumie i hałasie,
• podzielności uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, gdy należy słuchać nauczyciela 
  i jednocześnie robić notatki,
• zwiększeniu pojemności pamięci słuchowej, co przekłada się na lepsze zapamiętywanie słuchanych treści,
• rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji i prozodii języka.

Opracowano w oparciu o materiały szkoleniowe   apd-medical.
Więcej informacji  www.neuroflow.pl


III. Indywidualna Stymulacja Słuchu JIAS logoIASjest przeznaczona dla dzieci, młodzieży i dorosłych, u których występują problemy m.in. z :

• uwagą słuchową i koncentracją, zwłaszcza gdy jest dużo bodźców utrudniających rozumienie mowy i wyróżnianie dźwięków
  w tle,

• prawidłową pisownią i czytaniem w wyniku zaburzeń przetwarzania słuchowego,
• nadwrażliwością na dźwięki,
• nauką języków obcych,
• szumami usznymi.

Jest metodą wspomagającą w terapii:

• opóźnionego rozwoju mowy,
• niedosłuchu,
• zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD),
• dysleksji,
• ADHD, ADD,
• autyzmu, Zespołu Aspergera.

Diagnoza w  Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz na teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.
Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD.
Pacjent otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez słuchawki przez 10 minut. Postępy terapii są analizowane co 7-10 tygodni podczas wizyty kontrolnej. Po każdym spotkaniu pacjent otrzymuje nową płytę CD. Program stymulacji trwa około 10 – 18 miesięcy.

Muzyka jest specjalne skomponowana, aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji.
Każdy pacjent otrzymuje indywidualny program, który będzie najlepiej pasował do jego możliwości słuchowych i możliwości do nauki.

Wymagania sprzętowe:

• odtwarzacz płyt CD o minimalnym zakresie częstotliwości od 20Hz – 16000Hz. Jeśli odtwarzacz jest wyposażony
  w equalizer, wzmacniacz basów lub dźwięków, to należy ustawić je na poziomie neutralnym.

• słuchawki zewnętrzne, obejmujące całe ucho.

 Więcej informacji www.johansen-ias.pl